BIST XBANK 3 TEPE

Alttaki XBANK grafiğinde yatay eksende işlem günleri (t) dikey eksende ise kapsanan günlere ait AYDK (OHLC) değerleri (çubuk değil de) çizgi olarak gösterilmiştir. İlk gün (t=1) 22 Ağustos 2023 son gün de (t=140) 23 Mart 2023’tür.

Yerel tepelerden geçen alta açık parabolün denklemi

y = -0.0686t2 + 11.941t + 4929                    (denklem 1)

olarak elde edilmiştir. Denklem 1’de y değerinin birimi ₺’dir.

Bu konu fizikteki örneğin top mermisinin Yer yüzündeki hareketini yani eğik atış hareketini andırmaktadır.

H= -½g t2 + tv0SinA + H0                                 (denklem 2)

şeklinde bilinen eğik atış hareketinin denklemi (soy adını kullanmayı tercih etmeyen) Galilei tarafından ilk kez elde edilmiştir. Denklem 2’de g simgesi yerçekim ivmesidir, v0 (top mermisinin namludan çıkarken sahip olduğu) ilk hızdır, A namlunun Yer yüzüyle yaptığı açı SinA da bu açının sinüsüdür. H0 ise, (namludan çıkarkenki merminin sahip olduğu) ilk yüksekliktir.

Yukarıdaki denklemler kullanılarak v0SinA=11.94 ₺/gün olduğu görülebilir. XBANK’ın aşağı yönlü yani azalış ivmesi ise, yaklaşık olarak 0.1372 ₺/gün2 olarak saptanmaktadır. Tabii ki, fizikteki yerçekim ivmesi cisimlere sürekli olarak aşağı yönde etkirken XBANK’a etkiyen aşağı yönlü ivme zaman içinde değişiklik göstermiştir.

Yukarıdaki yöntemin hisselere de uygulanabileceği açıktır. (Bkz., https://arxiv.org/search/?query=caglar+tuncay&searchtype=all&source=header adreste Stock Mechanics diye başlayan makaleler.) Bu makalelerde olmayan ama yöntemin devamı niteliğinde olan ve ivmenin hisse el değiştiriş (exchange) miktarlarıyla olan ilgisini ileride bir fırsat ve vesile çıkarsa konu etmek mümkündür. Şimdilik, 22 Ağustos 2023’ten bu yana her gün 0.1372 ₺/gün2 değerinde aşağı yönlü ivme yaratacak hisse değiş tokuşu yerine değişik günlerde montanlı el değiştirmelerin olduğuna işaret etmekle yetinelim, örneğin yerel tepelerde veya bunların yakınlarında. Alttaki PDF’nin 2. Sayfasında görüleceği üzere XBANK 1 nolu tepede 1 gün, 2 nolu tepede 3 gün, 3 nolu tepede 2 gün işleme maruz kalmış.

İzleyelim bakalım XBANK, denklemi verilen ve ilgili grafikte nokta nokta çizilmiş olan zarf parabolünü alttan ne zaman kesecek?

BIST XBANK 3 TEPE PDF

Bir yanıt yazın