Depremlerin Yazgısal yahut Küresel Niteliği

Kader nedir? Türkiye Diyanet Vakfı’na göre “Allah’ın nesneleri ve olayları özellikle sorumluluk doğuran beşerî fiilleri, ezelde planlayıp zamanı gelince yaratması anlamında terim.” ve “Allah’ın yaratıklarına ilişkin planını ve tabiatın işleyişini gerçekleştirmesini ifade etmek üzere literatürde kader ve kazâ kelimeleri kullanılır. ” (Bkz. https://islamansiklopedisi.org.tr/kader#:~:text=Allah’%C4%B1n%20nesneleri%20ve%20olaylar%C4%B1,zaman%C4%B1%20gelince%20yaratmas%C4%B1%20anlam%C4%B1nda%20terim.&text=Allah’%C4%B1n%20yarat%C4%B1klar%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20plan%C4%B1n%C4%B1,kader%20ve%20kaz%C3%A2%20kelimeleri%20kullan%C4%B1l%C4%B1r.)

Alttaki PDF’de ise depremlerin küresel niteliği görülebilir.

Pasifik Deprem

NOT: Röntgen, ultrason, MNR gibi tıpta kullanılan aygıtların benzerleri ile yer mantosunun katmanlarının ve magmanın devinimleri incelenemediği için, depemlerin gerçekleşme zamanları duyarlılıkla öngörülemez.

 

Bir yanıt yazın